© 2011 Zou Zou's Cafe, 101 Main Street, Chelsea, MI 48118, 734-433-4226